INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA

INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA

INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA

Integralna kontrola štetočina u prehrambenoj industriji

Prisustvo štetočina u objektima prehrambene industrije može prouzrokovati poguban uticaj na bezbednost proizvoda, kao i na reputaciju same prehrambene kuće. Kontrola štetočina u objektima kao što su mlinovi, konditorske kuće, fabrike hrane za ljude i životinje, distributivni centri i supermarketi zahteva posedovanje određenih znanja i veština. Kako bi kontrola štetočina bila uspešna , eksterna kuća koja izvodi usluge kontrole štetočine ( dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije) treba biti upoznata sa specifičnostima koji vladaju u objektima prehrambene industrije,  biologijom štetočina , kao i svim dostupnim proizvodima za monitoring i kontrolu štetočina. Uspešnost programa zavisi od saradnje između onih koji uslugu pružaju i zaposlenih u fabrikama hrane.

Odavno je prošlo vreme kada se prisustvo insekata i glodara rešavalo  isključivo upotrebom pesticida. Danas je za uspešno i bezbedno rešavanje problema  potrebno implementirati program integralne kontrole štetočina. Integralna kontrola štetočina predstavlja planirani program, koji obuhvata kombinaciju: bioloških, mehaničkih i  fizičkih mera, kao i kontinuiranog monitoringa i edukacije. Cilj ovakvog pristupa je da se deluje preventivno tako što će se sprečiti ulazak štetočina u objekte, a svaka početna infestacija zabeležiti pomoću klopki za monitoring štetočina.

Pesticidi se primenjuju samo kao deo programa integralne kontrole štetočina, a ne kao glavni oslonac u rešavanju problema. Programom je potrebno obuhvatiti sve očekivane vrste štetočina , a to mogu biti glodari, leteći i gmižući insekti, skladišni insekti i ptice. Imajte u vidu da se uglavnom radi o organizmima koji su aktivni noću, da većinu vremena provode u svojim skrovištima i da je u toku dana veoma teško konstatovati njihovo prisustvo. Pogotovo, ukoliko se radi o skladišnim insektima čije prisustvo može proći nezabeleženo sve dok ne naprave primetnu štetu na proizvodima. Zato je važno da monitoring štetočina sprovode obučeni stručnjaci koji su upoznati sa biologijom štetočina i koji mogu odabrati odgovarajuće klopke, koje će sve vreme efikasno privlačiti navedene vrste. Danas je dostupna bogata ponuda klopki za praćenje prisustva štetočina u prehrambenoj industriji. Klopke koje se koriste unutar objekata  ne smeju sadržati biocidne proizvode, dok se u određenim vrstama spoljašnjih klopki mogu koristiti rodenticidi. Međutim, veoma je važno da se korišćeni rodenticidi posatavljaju tako, da ne mogu ispasti iz klopki, tj. moraju biti fiksirani unutar kutija za deratizaciju . Za tu namenu  koriste se rodenticidi u formulaciji parafinskog bloka, koji poseduju rupu za fiksiranje unutar klopki. Takođe, količina rodenticida u deratizacionim kutijama treba biti dozirana u skladu sa uputstvom za upotrebu proizvođača. Klopke za privlačenje insekata koriste feromone , hranjive atraktante ili UV svetlost. Pravilnim raspored klopki unutar objekta  dobićete blagovremenu informaciju o nastanku rane infestacije štetočinama. Nakon detekcije prisustva štetočina, možete formirati program mera za kontrolu prisustva zabeleženih vrsta. Ne treba zanemariti značaj nijedne vrste, jer ukoliko npr. u jednoj konditorskoj kući ne sprovodite monitoring bakrenastih moljaca i na vreme ne primetite infestaciju, onda to za posledicu može stvoriti veoma visoke troškove u rešavanju problema prisustva bakrenastih moljaca. Isto tako, kontrola letećih insekata pomoću profesionalnih UV uređaja sa lepljivim pločama treba biti uspostavljena u svim prehrambenim kućama, jer imajte u vidu da muve ne prave nikakvu razliku između površina na koje sleću i za samo nekoliko trenutaka mogu sa otpada sleteti na hranu koja se priprema za ljude.

 

 

Tipovi klopki koji se koriste za monitoring štetočina u prehrambenoj industriji su sledeći:

Feromonska klopka za monitoring skladišnih moljaca
Klopka za monitoring gmižućih insekata
Klopka za monitoring glodara sa postavljenim rodenticidom na metalnim držačima
Klopka za monitoring gmižućih skladišnih insekata
UV uređaj za kontrolu letećih insekata sa lepljivom pločom

 

Podaci o aktivnosti štetočina trebaju biti prikupljeni i skladišteni tako, da budu dostupni i pregledni.

Danas su dostupni specijalizovani softveri za kontrolu štetočina koji upravo to omogućuju. Pored softvera na tržištu Republike Srbije dostupna su i inovativna rešenja za onlajn monitoring štetočina. Jedan od takvih proizvoda je i flyDetect sistem za onlajn monitoring letećih insekata, koji pomoću ugrađene kamere sprovodi konstantni 24/7 monitoring . Ovakvi sistemi pružaju momentalno obaveštenje o novonastaloj infestaciji i preventivni pristup podižu na najviši nivo.

flyDetect sistem za onlajn monitoring letećih insekata

 

 

flyDetect aplikacija

Dakle, sledeći put kada budete birali poslovnog  partnera kojem ćete prepustiti kontrolu štetočina u prehrambenoj industriji, vodite računa da to bude  kompetentan tim stručnjaka koji je upoznat sa prirodom vašeg objekta, biologijom štetočina, ali i sa svim dostupnim inovacijama u oblasti kontrole štetočina.

X